New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri39412
   - carti32413
   - albume3279
   - altele3720
Nr. exemplare42609
Nr. titluri cu exemplare36127
Nr. exemplare imprumutate1346
Nr. exemplare imprumutate de returnat147
Nr. exemplare imprumutate expirate145
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi38584
Nr. cititori1415
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
10.08.20180
Total0

OK.