New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41833
   - carti34693
   - albume3279
   - altele3861
Nr. exemplare45133
Nr. titluri cu exemplare38548
Nr. exemplare imprumutate1385
Nr. exemplare imprumutate de returnat186
Nr. exemplare imprumutate expirate163
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39313
Nr. cititori1461
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
31.03.20200
Total0

OK.