New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri37704
   - carti30811
   - albume3279
   - altele3614
Nr. exemplare40810
Nr. titluri cu exemplare34420
Nr. exemplare imprumutate1351
Nr. exemplare imprumutate de returnat152
Nr. exemplare imprumutate expirate147
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi37876
Nr. cititori1376
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
10.08.20170
Total0

OK.