New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri37121
   - carti30259
   - albume3279
   - altele3583
Nr. exemplare40191
Nr. titluri cu exemplare33837
Nr. exemplare imprumutate1381
Nr. exemplare imprumutate de returnat182
Nr. exemplare imprumutate expirate168
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi37790
Nr. cititori1372
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
17.06.20170
Total0

OK.