New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41907
   - carti34766
   - albume3279
   - altele3862
Nr. exemplare45222
Nr. titluri cu exemplare38622
Nr. exemplare imprumutate1374
Nr. exemplare imprumutate de returnat175
Nr. exemplare imprumutate expirate156
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39427
Nr. cititori1465
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
28.11.20200
Total0

OK.